Vedtægter for Ringsted Agility Forening

§ 1. Navn og hjemsted

Ringsted Agility Forening, med hjemsted i Ringsted kommune, region Vestsjælland.

§ . 2. Organisation

-       Generalforsamling

-       Bestyrelse

-       Medlemmer

                                                              § 3. Formål

 Foreningens formål er:

 -       At fremme agilitysporten

-       At uddanne foreningens medlemmer til at være gode hundeejere

-       At styrke hundeejerens samvær med hundene

-       At sikre, at hundenes vilkår tilgodeses og at virke i et humørfyldt miljø

Med

-       Aktivering

-       Den nødvendige lydighed til agility

-       Ihærdig træning samt kulturelt virke og samvær

-       Midler, som fremmer foreningens formål, hvor der ikke skeles til hundenes eller medlemmernes herkomst, race, alder eller størrelse.

§ 4. Medlemmer

Som medlem kan optages enhver, som vil virke for foreningens formålsparagraf og ikke ved dom eller misbilligelse er udelukket fra andre foreninger eller organisationer pga. voldelig adfærd over for dyr, usportslig optræden, modarbejder foreningens interesse eller har overtrådt loven til værn af dyr.

Medlemmer har ret til at påse, at smertevoldende træningsmidler ikke forekommer.

Brug af pighalsbånd og elektriske halsbånd er forbudt.

Kun lovlige hunde er velkomne på træningspladsen. Det vil i øvrigt for alle hunderacer være gældende, at trænere/bestyrelse i samråd kan tage beslutning om restriktioner i tilfælde, hvor hunden skaber utryghed for øvrige kursister.

§ 5. Myndigheder

Bestyrelsen består af formanden samt 4 medlemmer, 1 bilagskontrollant og en bilagskontrollantsuppleant, som konstituerer sig med:

-       Næstformand

-       Kasserer

-       Sekretær

-       Bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, idet tre medlemmer vælges ulige år og to medlemmer vælges i lige år. Det skal så vidt muligt tilstræbes, at kasserer og formand ikke er på valg samme år. Suppleant og bilagskontrollant vælges hvert år.

Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Endvidere kan 3 bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig henvendelse til formanden kræve bestyrelsesmøde afholdt inden 14 dage efter henvendelsen.

Ethvert bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når alle er indkaldt og mindst 3 medlemmer er til stede. Der føres protokol over bestyrelsesforhandlingerne.

Bestyrelsen træffer sin afgørelse ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme udslaget.

Bestyrelsen kan ansætte og tilknytte lønnet og ulønnet hjælp og nedsætte et udvalg til varetagelse af nærmere specificerede opgaver. Udvalget er ansvarligt over for bestyrelsen.

Tillidsposter er honorarfrie. Dog kan udgifter i forbindelse med varetagelse af foreningsarbejdet dækkes efter bestyrelsens bestemmelser, såfremt der er økonomisk mulighed herfor. Medlemmer, der virker som trænere og instruktører i foreningen, skal i videst muligt omfang holdes økonomisk skadesløse mht. udgifter, der har med deres virke i foreningen at gøre.

Bestyrelsen fastsætter kontingenter, træningsgebyr m.m.

§ 6. Regler for valg af formand

Formanden har til opgave inden for foreningen at fremme foreningens formål. Formandens område fastsættes af bestyrelsen. Formanden må i videst muligt omfang søge kontakt og samarbejde med foreninger, udvalg, grupper og personer, der inden for foreningens område viser interesse eller arbejder for tanker, der er beslægtet med foreningens.

§ 7. Medlemmernes rettigheder og pligter

Medlemmer er på lokal plan forpligtet til at virke for foreningens formålsparagraf ved at:

Udbrede kendskabet til agility og den almene aktivering af hundene.

Medlemmerne er forpligtet til at arbejde efter foreningens love og bestemmelser.

Medlemmer, der udfører en aktiv indsats for foreningens tarv, skal i videst muligt omfang holdes økonomisk skadesløse med hensyn til udgifter, der har med deres virke i foreningen at gøre.

§ 7a. Passive medlemmer

Passive medlemmer betaler reduceret kontingent.

Som passivt medlem betragtes medlemmer, der ikke ønsker at deltage i træningen, men på lige fod med øvrige medlemmer kunne deltage i foreningens arrangementer, officielle som uofficielle.

Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

§ 8 Paragraffen er nedlagt

Indholdet i § 8 blev nedlagt på generalforsamlingen i 2007

§ 9 Generalforsamling

Stemmeberettiget og valgbare er alle medlemmer over 18 år med gyldigt medlemskab.

Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

-       Valg af dirigent

-       Bestyrelsen aflægger beretning

-       Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

-       Indkomne forslag

-       Valg til bestyrelsen m.m.: Formand, bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, bilagskontrollant, bilagskontrollantsuppleant

-       Eventuelt

Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de fremmødtes stemmer.

Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden senest 3 uger før generalforsamlingen afholdes.

Den årlige generalforsamling afholdes med mindst 14 dages varsel og afholdes inden for første kvartal.

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt eller påkrævet, eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen med nærmere angivet dagsorden. Indkaldelsen skal ske senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

§ 10. Regnskab, budget og økonomi

Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Bestyrelsen udarbejder hvert år, før den årlige generalforsamling, driftsregnskab og status. Regnskab og status revideres af foreningens bilagskontrollant.

§ 11. Kontingent

½ års kontingent giver stemmeret til efterfølgende generalforsamling.

Er kontingentet ikke betalt ved 2. træningsaften, kan der ikke deltages i træningen.

Træningen kan genoptages, når restancen er betalt.

§. 12. Konkurrenceregler

Ved afholdelse af konkurrencer anvendes de regler, som passer til det regi, som konkurrencen afholdes i.

I øvrige konkurrencer efter bestyrelsens bestemmelser.

§ 13. Tegningsret

Bestyrelsen giver kassereren ret til at bestyre foreningens økonomiske midler.

Det er både formanden samt kassereren, der tegner foreningen.

Det påhviler bestyrelsen at påse, at foreningen ledes i overensstemmelse med sit formål.

Foreningen forpligtes af formanden samt bestyrelsen. Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget.

Dette er dog ikke gældende, såfremt formand og kasserer er relaterede i form af at være samboende eller i familie med hinanden.

§ 14. Ledig

§ 15. Opløsning

Beslutning om opløsning af foreningen træffes på to på hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På første generalforsamling kræves ¾ af de fremmødtes stemmer. På den anden generalforsamling besluttes opløsningen med almindeligt flertal. På sidste generalforsamling træffes beslutning om anvendelse af foreningens eventuelle formue.

Foreningen er stiftet på generalforsamling 22.11.1993

Vedtægterne er ændret på:

Generalforsamling 25.02.1994

Generalforsamling 30.03.1999

Generalforsamling 14.03.2000

Generalforsamling 26.02.2007

Generalforsamling 16.02.2010

Generalforsamling 30.01.2017

Generalforsamling 30.01.2020