REFERAT GENERALFORSAMLING MANDAG
D. 22. JANUAR 2024 KL. 19.00 PÅ EILEKIERSVEJ


- Valg af dirigent
Maria blev enstemmigt vedtaget som dirigent
- Valg af stemmetællere
Valg af stemmetæller tages, hvis dette bliver relevant.
- Bestyrelsen aflægger beretning
BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2023
Endnu et år er gået i Ringsted Agility Forening – og det er gået godt.
Traditionen tro har vi haft 2 træningssæsoner – forår og efterår. De sædvanlige hold:
Agility-begynder, let-øvede mandag, let-øvede torsdag og øvede. – Hoopers om
tirsdagen og Nose Work hver anden torsdag. – Dorthe og Maria tilbød ekstra 4 gange
træning i foråret til deres hold.
Der har som sådan været fint fyldt op på holdene - Nose Work havde vi to hold i foråret
– men til gengæld var der så kun to kursister i efterårssæsonen.
Det har været og er dog lidt svært at få de sene hold af agility mandag og torsdag fyldt
op – Der er ikke så mange, der ønsker at løbe på disse sene hold, som først er færdig
kl. 21.30. Vi prøver dog at holde fast i, at der max. Skal være 10-12 kursister på alle
vore agility hold, for ikke at få for megen ventetid for kursisterne. Vore kursister har
også givet feedback på, at det er godt ikke at være flere pr. hold, så der er tid til at
løbe, få feedback på sine løb etc.
Januar og februar havde vi udbudt spot kurser i agility i hallen på Huginsvej – et i
januar og et i februar. Desværre var der ikke tilslutning nok til det i januar og vi måtte
aflyse. I februar blev der kursister til et hold.
Trænerstab: Mandagsholdende blev trænet af Susanne, Belinda og Anne i foråret. I
efteråret havde vi fået Danielle med i trænerstaben, som vi er meget glade for, og hun
har taget Susannes plads på begynderholdet om mandagen. Vi har dog måtte rykke
træningstiden med et kvarter – dvs. vi starter kl. 18.15 – for at Danielle kan få det til at
gå op med sine andre aktiviteter – men det har nu ikke givet udfordring for kursisterne.
Træning af torsdagsholdene stod Maria og Susanne for. Nose Work Anne. Hoopers af
Dorthe. En stor tak til vores gode, trofaste trænerstab. Uden jeres frivillighed til at
møde ind og undervise, samt støtte op om klubben, ville vi ikke være her. Vi håber
stadig på jeres støtte og store arbejde også i 2024. Mange tak for jeres indsats. Det
ville jo være dejligt, hvis vi kunne få udvidet vor trænerstab yderligere – og vi fortsætter
vor søgen.
Stort tillykke til alle jer, der har været ude og deltage i diverse konkurrencer og opnået
fine resultater. Det er dejligt at se, at flere har mod på at tage ud og vise flaget, prøve
kræfter på andre baner – Det er altid hyggeligt at være flere afsted.
Vi har i 2023 købt udstyr til Hoopers (flere tønder). Danielle har fået tøj, som alle
trænere har - et nyt regnsæt, et par bukser og en ny trøje – alt med logo på ryggen.
Så har der været diverse udgifter til reparation af vort udstyr/redskaber. Vi havde
desværre forsøg på indbrud i november, hvor der var ydet en del hærværk på vore
døre. Dette fik Susanne og Hans Jørgen udbedret og til meget billige penge. Vi takker
Susanne og hendes mand Hans Jørgen, for jeres store arbejde med at holde skur
og redskaber intakt, alt bliver ordnet hurtigt, når der er sket noget/noget trænger til
udbedring – det er vi super glade for – mange tak.
Tak også til bestyrelsen for jeres arbejde. Tak for jeres frivillige arbejde. Tak til alle
andre, der har hjulpet os i året – uden frivillig hjælp og opbakning var vi her ikke. Håber
fortsat på jeres store arbejde og hjælpsomhed, så 2024 kan blive et aktivt år for
Ringsted Agility Forening. Tak til alle medlemmer for den gode udviste sportsånd og
jeres gode humør.
På bestyrelsens vegne
Anne
- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Regnskabet ligner næsten det fra sidste år, dog er der lidt større overskud i år,
idet at der sidste år blev investeret i nyt klubtøj.
Der har ikke været de store investereringer eller reparationer i 2023.
Årets overskud er på lige over 9.000, som overføres til egenkapitalen.
Regnskabet blev enstemmigt godkendt.
- Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogle forslag.
- Valg til bestyrelse:
På valg: Næstformand: Belinda Frandsen (modtager genvalg)
Sekretær: Margot Pedersen (modtager genvalg)
Bestr. Medlem: Dorthe Johnsen (modtager genvalg)

Alle tre blev genvalgt.

- Valg af 2 bestyr. Suppleanter: pt. Britta Hjort
Britta blev genvalgt til suppleant.
Maria blev ligeledes valgt som suppleant.
- Valg af bilagskontrollant: pt. Belinda Frandsen
Belinda blev genvalgt.
- Valg af bilagskontrollantsuppleant: Pt. Margot Pedersen
Margot blev genvalgt.
- Valg af udvalg:
Aktivitetsudvalg: Pt. Kristina Stange, Anne Larsen.
Kristina og Anne blev genvalgt.
Vedligeholdelsesudvalg: Pt. Hans Jørgen Olesen
Hans Jørgen Olsen blev og Morten Rosengren Kabat blev valgt til udvalget.
PR-udvalg: Pt. Anne Larsen
Anne Larsen blev genvalgt
Webmaster: Pt. Margot Pedersen
Margot Pedersen blev genvalgt
- Evt.
Anette Thode har forespurgt på muligheden for lydighedstræning
(familielydighed).
Som det er pt, så har klubben desværre ikke en lydighedstræner og ej heller
nogle aspiranter i tankerne. Bestyrelsen vil meget gerne udbyde mere træning,
hvis vi kan finde trænere til dette.
Der blev talt lidt om at lave en form for ”stillingsopslag”, med at vi søger
mulige trænere til at varetage lydighedstræningen. Dette arbejder bestyrelsen
videre med.
Anette Thode har ligeledes forespurgt til muligheden for en rabatordning til
Galaksi. Anette har snakket lidt med Michael, som sagde at det var en snak
med bestyrelsen. Så dette går bestyrelsen videre med og taler om.
- Lodtrækning af en gratis træningssæson
Anette Thode vandt den gratis træningssæson.
Bestyrelsen takker for god ro og orden.


Referat GENERALFORSAMLING MANDAG D. 24. JANUAR 2022 KL. 19.00 PÅ EILEKIERSVEJ


- Valg af dirigent

Margot Pedersen blev valgt som dirigent

- Valg af stemmetællere

Vælges hvis nødvendigt.

- Bestyrelsen aflægger beretning

”BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2021 Året 2021 blev desværre igen et år, hvor COVID satte præg på vor hverdag, og har styret mangt og meget. Også for Ringsted Agility har COVID styret vor træning – i hvert fald i foråret. Vi kom i gang – men det gik lidt trægt med tilmeldingerne, folk var stadig tilbageholdende med at komme ud blandt andre. Vi er jo ellers udenfor og kan i det fleste tilfælde nemt holde afstand. Vi skal stadig røre ved forhindringerne, men vi har haft sprit stående fremme – gjort opmærksom på reglerne med afstand, spritte af, samt at blive hjemme, hvis man havde syntomer. Vi havde kursister på alle hold – Agility Begynder, let-øvede, let-øvede torsdag, øvede, konkurrence og Nose Work – men ingen hold var fyldt helt op. De kursister, der var, syntes til gengæld det var fint med mindre hold. Efterårssæsonen bød på agility, med de sædvanlige hold af begynder, let-øvede mandag, let-øvede torsdag, øvede og konkurrence og Nose work. Begynderholdet havde så mange tilmeldinger, at vi bestemte at prøve med 2 begynderhold om mandagen – et kl. 18.30 og et kl. 20.15. – Første hold var meget hurtigt udsolgt, men der var kun få tilmeldte (4) til det sene hold. Da vi ikke havde noget let-øvet hold mandag, skulle vore begynderkursister fra foråret videre til let-øvet hold torsdag, og kursister fra let-øvet torsdag videre til øvede. Al den rokering gav en hel del ”røre”, da nogle kursister fra torsdagsholdene har gået i flere sæsoner der, og derfor var en del mere øvede end begynderne fra forårsholdet. – Flere er også vant til at gå på samme tidspunkt sæson efter sæson, og nu blev der også ændret på det, da torsdagsholdene blev byttet om, så øvede mødte før let-øvede. Dette gav også en diskussion ang. Løbske tæver, som er velkomne på øvede, men ikke letøvede. Så efterårssæsonen gav nogle gode læreringer, men det er jo godt at prøve nogle ideer af, for at se om forandringer fryder. Konkurrence holdet blev gennemført, men heller ikke efter helt sædvanlig koncept. Nose Work holdet forløb stille og roligt – et lille hold på 4 hunde – og det er, hvad der kan klares med en træner, en time. Trænerstab: Mandagsholdende blev trænet af Susanne, Belinda og Anne. Torsdagsholdene stod Maria og Camilla for og konkurrence holdet Dorthe. Nose Work Kristina. En stor tak for jeres trofasthed – uden jeres frivillighed til at møde op og undervise, samt støtte op om klubben, ville vi ikke være her. Vi håber stadig på jeres støtte og store arbejde også i 2022. Mange tak for jeres indsats. Klubmesterskab: Blev også afholdt på utraditionel vis. Set ud fra antal pr. hold, og hvem der evt. ville møde op til vor traditionelle klubmesterskab – afholdt en lørdag/søndag og arbejdet med at få det arrangeret med præmier, dommere etc. Blev konklusionen, at vi afholdt klubmesterskabet pr. hold på sidste træningsaften. Det var roset til vinderen af hvert hold. Dette har siden mødt en del kritik fra trænerne, der synes det er for tamt. Torsdagsholdene valgte at købe ekstra, så der også var ”præmie” til 2. og 3. pladserne. Konkurrenceholdet undlod at afholde noget. Endnu en lærering taget til efterretning. I år har der da heldigvis været muligt for vore udøvere at komme rundt og prøve ”kræfter” i diverse konkurrencer – det er jo dejligt – Mange har også klaret sig rigtigt fint – Tillykke til alle jer. – Dejligt igen at se aktiviteter også på udebaner. Der har heller ikke i 2021 været de store investeringer i nye redskaber, for at sige ingen. Ole har som sædvenlig sørget for at passe på det, vi har og holde orden på tingene – mange tak Ole. Tak også til bestyrelsen for jeres arbejde. Tak for jeres frivillige arbejde. Håber fortsat på jeres store arbejde og hjælpsomhed, så 2022 kan blive et aktivt år for Ringsted Agility Forening. Nu håber vi alle, at COVID må træde i baggrunden, så vi kan komme tilbage til normalt aktivitetsniveau. Tak til alle medlemmer for den gode udviste sportsånd og jeres gode humør. På bestyrelsens vegne Anne”

Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen.

- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Klubbens aktier er steget en del det senest år. Generalforsamlingen indstiller til at klubbens aktiedepot sælges. Den gode stigning på aktierne, betyder også at klubbens overskud i år er større end de foregående år. Der har været fyldt lidt bedre op på holdene, som medfører en stigning i indtægter fra kontingenter. Generalforsamlingen godkendte regnskabet.

- Indkomne forslag

Der har ikke været nogen indkomne forslag.

- Valg til bestyrelse:

På valg: Næstformand: Belinda Frandsen (modtager genvalg) Sekretær: Ole Pedersen (modtager genvalg) Bestr. Medlem: Margot Pedersen (modtager genvalg) Ole, Margot og Belinda blev alle genvalgt.

- Valg af 2 bestyr. Suppleanter:

Pt. Dorthe Johnsen Dorthe blev genvalgt.

- Valg af bilagskontrollant:

Pt. Ole Petersen Ole blev genvalgt.

- Valg af bilagskontrollantsuppleant:

Pt. Belinda Frandsen Belinda blev genvalgt.

- Valg af udvalg:

Aktivitetsudvalg: Pt. Kristina Stange, Ole Petersen, Anne Larsen.

Vedligeholdelsesudvalg: Pt. Rene Stange, Ole Petersen.

PR-udvalg: Pt. Anne Larsen

Webmaster: Pt. Margot

Alle udvalgsmedlemmer blev genvalgt.

- Evt. Der var ingen punkter til eventuelt.

Generalforsamlingen blev hævet og formanden takkede for god ro og orden.

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

TIRSDAG D. 26. OKTOBER 2021 KL. 19.00 PÅ EILEKIERSVEJ


- Valg af dirigent
Margot Pedersen blev valgt som dirigent.
Dirigenten kunne konstatere at generalforsamlingen var korrekt indkaldt.


- Valg af stemmetællere
Vælges hvis der er behov


- Bestyrelsen aflægger beretning
“BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2020
Året 2020 blev på inden måde som år plejer at forløbe i Ringsted Agility
Forening, heller ikke for den enkelte. COVID ramte os alle og satte en
bremser for næsten alting. For Ringsted Agility Forening betød det, vi ingen
forårssæson 2020 havde. Da der så småt blev åbnet op for aktiviteter, var vi så
langt henne på sæsonen, at der kun ville være få gange tilbage inden
sommerferien. Vi valgte derfor, at vente med at starte op til efterårssæsonen.
Efterårssæsonen blev tilrettelagt med gældende COVID regler om sprit,
skilte ang. Hygiejne etc. Da jo ingen kunne vide, hvordan situationen ville se
ud, når vi skulle starte op. Efterårssæsonen bød på agility, med de sædvanlige
hold af begynder, let-øvede mandag, let-øvede torsdag, øvede og konkurrence
og Nose work. Der kom kun få tilmeldinger til opstart, og derfor blev holdene
mandag slået sammen til et – dog stadig med forskellig niveau – beg og let-ø.
Hen over sæsonen kom flere og flere til, og til sidst var vi næsten for mange,
og der var for stort spring i niveauet. Det gav også for megen forstyrrelse på
holdet, da nogle hunde hele tiden skulle vende sig til nye hunde.
Torsdagsholdene var heller ikke særlig store. Det var som om folk lige skulle
finde ud af, at vi var i gang – og nogle skulle også lige overvinde, at man nu
godt kunne være flere sammen igen. – Nose Work blev også gennemført – det
er jo et lille hold, og der kan man altid holde afstand etc. Så kursisterne her har
ikke helt samme bekymringer.
Trænerstab: Mandagsholdende blev trænet af Susanne, Belinda og Anne.
Torsdagsholdene stod Maria og Camilla for og konkurrence holdet Dorthe.
Nose Work Kristina.
Da vi ingen forårssæson havde, blev der heller ikke afholdt noget
Klubmesterskab. I det hele taget har der ikke været mange aktiviteter året
igennem indenfor hundesport el. for den sag skyld andre sportsgrene pga.
COVID. Vore trænere har heller ikke haft mulighed for at deltage på særlig
mange kurser, det må komme fremover, håber vi.
Det har heller ikke været de store investeringer i nye redskaber, da der ikke
har været behov. Ole har som sædvanlig sørget for at passe på det vi har, og
holdt orden på tingene – mange tak Ole.

Tak også til bestyrelsen for jeres arbejde. Det er dejligt, at nogen vil gøre et
stykke frivilligt arbejde. Håber fortsat på jeres store arbejde og hjælpsomhed,
så 2021 kan blive et aktivt år for Ringsted Agility Forening. Uden at kende
fremtiden ang. Udviklingen af COVID, håber vi alle, at komme tilbage til
normalt aktivitetsniveau.
Tak til alle medlemmer for den gode udviste sportsånd og jeres gode humør.
På bestyrelsens vegne
Anne”
Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen.
- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
Der er i 2020 et mindre overskud på 1.442,09. Dette skyldes at et manglende
tilskud fra unionen fra 2019 først blev overført i 2020, hvilket påvirker
resultatet positivt.
Bestyrelsen anbefaler godkendelse af regnskabet 2020.
Forsamlingen godkender årsregnskabet.

- Indkomne forslag
Der er ikke kommet nogle indkomne forslag som skal behandles på
generalforsamlingen.


- Valg til bestyrelse:
På valg: Formand: Anne Larsen (modtager genvalg)
Kasserer: Susanne Olesen (modtager genvalg)
Anne og Susanne blev genvalgt til bestyrelsen.
- Valg af 2 bestyr. Suppleanter: I 2020 Dorthe Johnsen
Dorthe Johansen blev genvalgt.
Generalforsamlingen accepterede at bestyrelsen kører videre med kun en
suppleant.
- Valg af bilagskontrollant: I 2020 Ole Petersen
Ole Petersen blev genvalgt

- Valg af bilagskontrollantsuppleant: I 2020 Belinda Frandsen
Belinda blev genvalgt

- Valg af udvalg:

Aktivitetsudvalg:

Kristina Stange
Ole Petersen
Anne Larsen

Vedligeholdelsesudvalg:

Rene Stange
Ole Petersen
PR-udvalg: Anne Larsen


Webmaster: Margot Pedersen


Alle udvalgsmedlemmer blev genvalgt.

- Evt.
Anne nævnte at vi i gamle dage havde nogle gåture og lidt rafleleg, som var
meget hyggeligt og gav lidt ryste sammen. Et forslag kunne også være en
banko-aften.
Camilla nævnte at der fx var lavet gåtur til dyndet med æbleskiver.
Britta var lidt nysgerrig på hvor mange vi egentlig var, når der ikke kommer så
mange til generalforsamlingen og stillede spørgsmål ved hvorfor det kunne
være.
Camilla tænker lidt at den lave deltagelse skyldes at folk har meget i
dagligdagen og generalforsamlinger tit tager noget tid og derfor nedprioriterer
en generalforsamling. Camilla nævnte også at man måske kunne lave noget
spisning.
Camilla nævnte også at man i gårdhundeklubben på et tidspunkt havde kørt
generalforsamling i forlængelse af udstillinger, de var godt nok gået væk fra
det nu af hensyn til hundene. Men måske det var et bud?
Ole forslog at vi netop prøvede at lave noget med bespisning først, for at se
om det kan gøre en forskel?
Camilla forslog at man måske kunne lave nogle kurser, hvor det ikke
nødvendigvis var agility, men måske noget andet hvor alle kan deltage, uanset
hvilket niveau man er på. Fx tricks? Det kunne også være noget
kropskontrol/coretræning. Miljøtræning (forskellige ting hundene skal over).
Det kunne fx også være at leje hundesvømmehallen i Ringsted en halv eller
hel dag og så lave et arrangement derude, hvor man deler folk ind.
Der var lidt tale om at man måske også kunne have nogle kurser i op og
nedvarmning eller indlæringsteknikker (kunne måske kombineres med tricks).
Der er også ønske om, om der evt. kunne blive lydighedstræning igen. Dette
kunne også være godt oplagt lige nu, med alle corona-hundene. Desværre er
der ikke rigtig nogle bud på trænere til dette pt.
Margot ville gerne høre hvad kursisterne syntes om vores prisniveau?
Britta syntes generelt at det har været et fint prisniveau.

Camilla syntes vi er i den billige ende, men det er også meget individuelt hvor
meget man får af undervisning/hjælp, alt efter hvor hurtigt man kommer
igennem med sin hund.
Der var lidt tale om, om man fx kunne sætte prisen lidt op og så evt. fore
kassen lidt bedre til andre ting, som så bedre kunne holdes lidt billigere. Her
der ville kursisterne på mødet, heller betale lidt mere til et temakursus, frem
for at det evt. hold nogle væk fra den normale træning, fordi den blev sat op.
Der var også tale om, om man kan være lidt bedre til at implementere at alle
hjælper med at sætte baner op og pille dem ned efter træningen, da ikke alle er
lige gode til dette. På Marias hold har det haft hjulpet lidt efter hun begyndte at
sætte baneskitser op, så måske vi også kan gøre det på andre hold?
Lodtrækning
Camilla vandt lodtrækningen om en fri træning i forårssæsonen.
Bestyrelsen takker for god ro og orden.

____________________________________________________________________________

Referat af generalforsamling 2020

Generalforsamling
Torsdag d. 30. januar 2020 kl. 19.00 på Eilekiersvej

- Valg af dirigent

Anne Larsen vælges som dirigent.


- Valg af stemmetællere
Vælges hvis der bliver behov.


- Bestyrelsen aflægger beretning


Ole takker for den fine beretning og for formandens indsats gennem det forgangne år. Britta syntes det har været spændende med de vinterevents som klubben har afholdt.


” BESTYRELSENS BERETNING FOR ÅRET 2019
Ja, det synes jo vi lige har stået her til generalforsamling i Ringsted Agility Forening – men når vi så ser tilbage er der alligevel sket meget for hos individuelt samt for vor klub.
Traditionen tro har vi haft 2 træningssæsoner – forår og efterår. De sædvanlige hold agility: Agility begynder, Agility let-øvede mandag, Agility let-øvede torsdag, Agility Øvede torsdag samt Agility øvede/konkurrence tirsdag. I forårssæsonen var alle pladser besat, men i efteråret var der ledige pladser på nogle hold.
Vort hvalpemotivation/familielydighed blev flyttet til torsdage, da Rene går på skole tirsdage – skiftet er gået fint og holdene har også være fint fyldt op. Kristina har hjulpet til, når hun kunne, ellers har Rene haft kursisterne alene.
Vi startede Nose Work op i 2018, og det har virkelig været en succes – holdene både forår og efterår har været fyldte – Der kan ikke være så mange pr. hold, da vi desværre kun har en træner i Nose Work, og det er en aktivitet, der er megen interesse for. Det kræver forskellige miljøer – ude og inde faciliteter, og derfor kan det ikke holdes på vore faciliteter på Eilekiersvej hver gang.
Vi kunne i 2019 tilbyde Rally-O, da vi havde fået Mette Jensen med i vor trænerstab – Det var dejligt, og der var da også kursister både forår og efterår. Desværre måtte Mette trække sig sidst på efteråret p.g.a. personlige årsager. – Vi tilbagebetalte for de sidste gange.
Trænerstab: Jannie fra mandagsholdene har haft orlov p.g.a. graviditet og fødsel af en dejlig søn – men nu er hun tilbage og har mod på mandagsholdene igen. I foråret fik Anne derfor hjælp af Margot, Maria, Susanne og Belinda, så vi fik det hele til at gå op i en højere enhed – tusinde tak for jeres hjælpe, ellers var det ikke gået med de to mandagshold. I efteråret trådte Susanne til og assisterede ved torsdag øvede. Alf har meldt fra som træner, da han er kommet for langt væk fra Rally-O træningen, synes han. Han har afleveret nøglen og sin brik til huset. Vi siger tak til Alf for hans indsat i klubben, som træner, webmaster samt medlem af bestyrelsen. Margot har overtaget jobbet som webmaster indtil videre. – Vor hjemmesiden bliver stadig flittigt besøgt.
Klubmesterskabet d. 16. juni. – Der var 23 tilmeldt i Agility – i klasserne fra agility begynder til konkurrence. – Vi havde desværre ingen tilmeldte fra hvalpe/lydighedsholdet. Nose work havde vi med vilje ikke taget med, da det kræver helt specielle forhold ved konkurrence, og det kan ikke lade sig gøre på Eilekiersvej. Flemming var vor tro dommer til agility og leverede nogle gode baner til alle holdene.
Vi havde fine sponser præmier fra: Land og Fritid, Ringsted, Kibaji-Velvære for Hund. Derudover var der fine rosetter til Klubmestrene, samt præmier 2. og 3. pladserne i hver klasse. Frivillige havde bagt mange dejlige kager, som blev nydt med velbehag til kaffe, the og cacao. En rigtig hyggelig dag, så stor tak til alle hjælpere, som gjorde det muligt at få afholdt et vellykket arrangement.
Vort venskabsstævne med Sorø Hundevenner blev desværre ikke til noget i 2019, da det ikke var muligt at finde en dato, hvor flere havde mulighed for at deltage. – Vi håber bestemt det bliver muligt i 2020, for det er en rigtig hyggelig dag – sjov og en god måde at få nye kursister til at prøve konkurrence på en mild opstart. Vi vil også gerne have muligheden for at vinde ”håneretten”.
Vi har igen valgt at tilbyde ”Vintertræning” som events – og det e blevet til 10 event hen over vinteren inden for agility og Nose Work. – Pris 75, - pr. gang pr. hund – Agility foregår indendørs i Agilityhallen. Der er ikke forventning om, at det skal give overskud - kan det ende i 0, vil det være fantastisk, men det er mere for at holde på kursisterne, trække nye til – samt give mulighed til kursisterne for at prøve nogle andre aktiviteter, end den de kender. Sidste års events gav bl.a. nye kursister til agility begynder holdet.
Den 13. oktober hold vi åbent hus fra kl. 11.00 – 13.00 – Her kunne man komme og se, høre om og prøve med egen hund vore forskellige aktiviteter – agility, nose work, rally-o. Kristina, Susanne og Anne have travlt i de forskellige aktiviteter, for der var mødt ca. 25 interesserede op. Må siges at være en succes og godt arrangement. Der blev budt på kaffe/the og kage, og det stod Ole for, samt besvarede diverse spørgsmål – super fint. Vi havde fået en fin artikel i Lokalbladet, samt sat en plakat op foran huset ca. en uge før arrangementet, og PR på facebook. Meget positive deltagere og nogle kunne bestemt være interesserede i at starte op i en aktivitet, sagde de.
Redskaber: Vi har fået nye ønskede tunneller, 5 lange og en kort – disse skulle være skridsikre - De gamle blå er sat til salg på vor interne facebookside. Vi har ligeledes fået nyt hjul. Hjul og tunneller har vi søgt om penge hos kommune og fået 10.000 i tilskud. Tak til Margot, som sørgede for dette. Susanne har kortet posens slæb – mange tak for det. Vi har købt nye numre til agility, alle de nye Rally-O skilte, så vi er updateret på den front og to nye solide sækkevogne. Ole passer og plejer vore redskaber, holder orden, han har repareret skuret, så der ikke er huller og det ikke regner ind. Mange tak for det Ole, vi er vi rigtig glade for dit store arbejde. – Vi har også måtte efterse vore lysanlæg og få skiftet pære på den ene. – Ole har sørget for at vi har fået skilt op med vort navn Ringsted Agility Forening foran huset, så vi nu kan ses fra vejen. – Vejen har ellers til tider været en udfordring ned til træningsbanen – men nu ser det pænt og nydeligt ud, og det er til at komme til vore baner igen.
Stort tillykke til alle jer der har været ude og deltage i diverse konkurrencer og opnået fine resultater. Det er dejligt at se, at flere har mod på at tage ud og vise flaget, prøve kræfter på andre baner. – Det er altid hyggeligt at være flere afsted.
Vore trænere har været flittige til at videreuddanne sig igen i år. De har været til mange spændende kurser og uddannelser, som mange vil få glæde af ved de kommende sæsoner. Vi ha
bl.a. haft Tina Mette ude d. 14. september, hvor hun holdt et kursus i slalom indlæring, meget interessant og givtigt dag. Tak til alle vore trænere – i gør et stort og flot arbejde, som vi i bestyrelsen og alle kursisterne påskønner meget. Mange tak for det.
Tak skal også lyde til bestyrelsen for jeres arbejde. Det er dejligt, at nogen vil gøre et stykke frivilligt arbejde. Tak til alle jer, der har hjulpet os i året – uden frivillig hjælp og opbakning var det ikke muligt at afholde aktiviteter – Der er altid brug for hænder, og der er opgaver for alle - store som små. Håber fortsat på jeres store hjælpsomhed så også 2019 kan blive et aktivt år for Ringsted Agility Forening.
Tak til alle medlemmer for den gode udviste sportsånd og jeres gode humør.
På bestyrelsens vegne
Anne”


Formandens beretning godkendes af generalforsamlingen.


- Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse


Årets resultat er blevet et mindre underskud på 9.021,47. Dog skal det nævnes at der mellem jul og nytår er søgt et kursustilskud fra RIU på 9.995,- Da dette tilskud ikke var gået ind i banken ved årsafslutningen er denne indtægt ikke medregnet i resultatet. Tilskuddet blev udbetalt i start januar. Medregnes dette tilskud, bliver årets resultat til et mindre overskud på kr. 973,53, hvilket anses som tilfredsstillende.
Ole har som bilagskontrollant intet at udsætte på regnskabet. Tvært i mod syntes han det var flot sat op og meget overskueligt.
Bestyrelsen anbefaler godkendelse af regnskabet 2019.
Forsamlingen godkender årsregnskabet.


- Indkomne forslag:


Fra bestyrelsen - Vedtægtsændring: § 4 - Muskelhunde: (Se vedhæftet)
Forslaget blev forelagt forsamlingen.
Det gav lidt diskussion i forhold til utryghed ved hunde. Her lægges der op til at være åben og komme til træner/bestyrelse ved bekymring ved udvalgte hunde. Så det er vigtigt at kursisterne er åbne omkring dette.
Forsamlingen syntes det var et godt forslag og det blev vedtaget.

- Valg af bestyrelse


På valg: Næstformand: Belinda Frandsen (modtager genvalg)
Kasserer: Margot Pedersen (modtager genvalg, dog ikke kasserer)
Sekretær: Annette Kjelstrup (modtager ikke genvalg)
Belinda og Margot blev genvalgt til bestyrelsen. Ole vil gerne træde ind og vælges.
Susanne overtager kassererposten fra 2020.
- Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: i 2019 Ole Petersen og Dorthe Johnsen
Dorthe Johansen er genvalgt.
- Valg af bilagskontrollant: i 2019 Alf Hemmingsen (modtager ikke genvalg.)
Ole Petersen vil gerne være bilagskontrollant igen.
- Valg af bilagskontrollantsuppleant: i 2019 Ole Petersen
Belinda Frandsen er valgt som bilagskontrollantsuppleant
- Valg af udvalg:
Aktivitetsudvalg: Kristina Stange
Ole Petersen
Anne Larsen
Vedligeholdelsesudvalg: Rene Stange
Ole Petersen
PR-udvalg: Anne Larsen
Webmaster: Margot Pedersen
Alle udvalgsmedlemmer er genvalgt.
- Evt.
Et forslag kunne være nogle spotkurser for medlemmerne i slalom med Tina Mette.
I forhold til løbske tæver er det kun muligt at træne med dem på øvet torsdag (det sene hold) og konkurrenceholdet tirsdag. For andre hold refunderes 3 gange træning ved løbsk tæve.
Ole kunne godt ønske at vi gør lidt mere ud af at sætte tingene på plads når vi rydder banen væk.


Lodtrækning


Sandy vandt lodtrækningen om en fri træning i forårssæsonen.

Referat generalforsamling 2018

Ringsted Agilityforening

Generalforsamling

Dato:             29.1.2018

__________________________________________________________________

Valg af dirigent

Linda blev enstemmigt valgt.

 Bestyrelsen aflægger beretning:

2017 har budt på:  

 • Sædvanlige to træningssæsoner forår og efterår.
 • Knap så mange kursister som i de foregående år.
 • Træningsdag med Susanne Prier.
 • Gåture for kursister og ikke kursister. – 1 gang pr måned – ikke det store fremmøde.
 • Dyrlægeaften med Daniela fra Havdrup Dyrlægen.  – Lærerig aften.
 • Klubmesterskabet med 41 deltagere. Godt og hyggeligt arrangement.
 • Venskabsstævne med Sorø på Sorøs baner. Godt arrangement – følges op med et i Ringsted.
 • Udloddet nogle af de gamle redskaber til trænerne, for at få ryddet lidt op i skuret.
 • Flere kursister deltaget i stævner i år.
 • Klubben har fået etableret Mobil Pay – fungere godt.
 • Hjemmesiden bliver opdateret med alt nyt. Den får mange besøg.
 • Facebook siden er aktiv og mange slår noget op.

 

Revideret regnskab

Louise gennemgik regnskabet. – Et lille underskud.

Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 

 

Indkomne forslag

Ingen indkomne forslag.

 

Valg af bestyrelsen

Alf (næstformand), Louise  (kasserer) og Annette (sekretær) er på valg

Alf og Louise ønsker ikke genvalg – Annette accepterer genvalg.


Belinda blev valgt ind i bestyrelsen.

Margot Pedersen blev valgt til kasserer

Annette blev genvalgt.

 

Valg af suppleanter til bestyrelsen

Linda Agerbo blev valgt  -  Ole blev genvalgt.

Valg af bilagskontrollant

 Alf Hemmingsen blev valgt.

Valg af bilagskontrollant suppleant

Ole blev genvalgt.

Valg af aktivitetsudvalg

Kristina, Ole og Anne blev genvalgt.


Vedligeholdelsesudvalg

René og Ole blev genvalgt.


PR og webmaster
Alf blev genvalgt.

Eventuelt:

 • Nye  krav til redskaberne i agility. Vores spring skulle være ok – måske overlæggere skal skiftes. – Hjulet er en del anderledes end vort nuværende. Ole forsøger, om han kan rette det nuværende til. – Posen skal afkortes (husk sygningen skal være udad).
 • De gamle redskaber er endnu ikke afhentet – Anne følger op på det.
 • Sandsække – skal fyldes op og vi skal købe flere, så der er 4 sæt til hver tunnel.
 • Venskabsstævnet med Sorø – Anne vil gerne være tovholder men medarrangøer søges: Bente, Jannie og Alf vil gerne være med til at arrangere. Vi skal både have agility og Rally-O.
 • Vinder af lodtrækningen om 1 sæsons gratis træning blev Susanne Olesen
 • Kunne være en ide at arrangere Aften/natløb evt. sammen med Køgeklubben.
 • Der skal skrives til arrangørerne af Ringsted Festival og Sportsunionen, at det ikke er hensigtsmæssigt at bruge banerne på Eilekiersvej som Camp pga oprydningen bagefter ikke er omhyggelig nok til, at banerne efterfølgende kan bruges til hundetræning.

 

 

 

Anne Larsen, formand

Belinda Frandsen, næstformand

Margot Pedersen, kasserer

Bente Lodal, menig medlem

Annette Kjelstrup, sekretær


Generalforsamling 2018

Ringsted Agility Forening indkalder til:

Generalforsamling,

Mandag den 29. januar 2018, kl. 19.00 på

Eilekiersvej 17 - 19, Benløse,

4100 Ringsted.

Valg af dirigent.

Valg af stemmetæller.

Bestyrelsen aflægger beretning

Reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Indkomne forslag.

Valg til bestyrelsen:

 • Næstformand - villig til genvalg
 • Kasserer - modtager ikke genvalg
 • Sekretær - villig til genvalg

Valg af 2 bestyrelses suppleanter.

Valg af bilagskontrollant.

Valg af bilagskontrollantsuppleant.

Valg til udvalg

 • Aktivitetsudvalg:
 • Vedligeholdelsesudvalg:
 • PR-udvalg:
 • Webmaster:

Evt.

Lodtrækning blandt klubbens medlemmer om en "betalingsfri" sæson, dog max. 10 gange træning.

Mød op og deltag. Lad din stemme få indflydelse på klubbens aktiviteter og likvider.

G E N E R A L F O R S A M L I N G

                                                                                  20. december 2016.

DAGSORDEN GENERALFORSAMLING              

D. 30. JANUAR 2017 KL. 19.00

 

 -          Valg af dirigent

-          Valg af stemmetællere

-          Bestyrelsen aflægger beretning

-          Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

-          Indkomne forslag

-          Valg til bestyrelse:

På valg: Formand:                        Anne Larsen

              Menigt medlem:              Leif Jensen             

-          Valg af 2 bestyr. Suppleanter: - Pt. Ole Petersen og Lucie Hostrup

-          Valg af bilagskontrollant:         - Pt. Margot Pedersen

-          Valg af bilagskontrollantsuppleant: -  Pt. Dorthe Johnsen                       

-          Valg af udvalg:

Aktivitetsudvalg: Pt. Kristina Stange, Birthe Christoffersen, Ole Petersen, Anne Larsen.

Vedligeholdelsesudvalg: Pt. Rene Stange, Ole Petersen.

PR-udvalg: Pt. Leif Jensen

Webmaster: Pt. Julie Kræmmer

-          Evt.

Lodtrækning.     

 

Valg af dirigent Ole blev enstemmigt valgt.

Bestyrelsen aflægger beretning: 2016 har budt på:

 Agility- og Rally O hold i foråret og efteråret.

 Knap så mange kursister som i de foregående år.

 Kombineret sommertræning med både Rally og Agility.

 5 gange Rally O vintertræning.

 1 indendørs agility arrangement.

 Klubmesterskabet med 32 deltagere. Godt og hyggeligt arrangement.

 Nosework-dag med Johanna.

 Sæsonafslutning med 12 deltagere. Gåtur efterfulgt af pakkespil og æbleskiver.

 Vintergåture 1 gang om måneden. Der har ikke været den store tilslutning.

 Vi har mistet Birthe, som har været træner i klubben i mange år.

 Klubben har skiftet bank til Nordea.

 Der arbejdes på at få oprettet mobilpay.

 Hjemmesiden bliver opdateret med alt nyt. Den får mange besøg.

 Facebook siden er aktiv og mange slår noget op.

Revideret regnskab Louise gennemgik regnskabet. Regnskabet blev enstemmigt godkendt.

Der blev stillet forslag om, at holdene skal have mere ensartede navne, da det vil gøre arbejdet omkring betalinger nemmer. Det kunne f.eks. være ”ugedag + niveau”.

Det stilles forslag om, at en del af overskuddet benyttes til gratis arrangementer for medlemmer og tiltag for trænerne. Indkomne forslag

Der stilles forslag om, at § 13 i vedtægterne ændres, så det fremover er kassereren og formanden der tegner foreningen. Forslaget blev vedtaget.

Valg af bestyrelsen Leif og Anne var på valg.

Anne ønskede genvalg mens Leif ønskede ikke genvalg.

Bente blev valgt ind i bestyrelsen.

Valg af suppleanter til bestyrelsen Belinda og Ole blev valgt.

Valg af bilagskontrollant Margot blev valgt.

Valg af bilagskontrollant suppleant Ole blev valgt.

Valg af aktivitetsudvalg Kristina, Ole og Anne blev valgt.

Vedligeholdelsesudvalg René og Ole blev valgt.

PR og webmaster Alf blev valgt. Eventuelt:

 Der er ønske om, at der søges sponsorkroner.

 Reglerne omkring brug af lokalet skal tjekkes. Må der komme deltagere udefra til arrangementer, der holder i foreningen?

 Vinder af lodtrækningen om 1 sæsons gratis træning blev Lucie.              

Referat generalforsamling 2016

Generalforsamling 25. januar 2016

Formanden bød velkommen til de fremmødte og udtrykte, at det var dejligst, at se så mange medlemmer var mødt op. Det har der ikke været de sidste mange generalforsamlinger.

Derefter gik vi over til dagsordenen.

Valg af dirigent: Birthe blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Valg af stemmetællere: ville ske, hvis vi får brug for det.

Årsberetningen fremlægges: Årets aktiviteter blev nævnt – træningssæsonerne var gået fint med de sædvanlige hold – tilfredse kursister jf. vore evalueringsskemaer – Flere positive aktiviteter m kurser og sommertræning, samt sociale arrangementer var også blevet afholdt med succes. – Tak til alle instruktører, hjælpere, bestyrelsesmedlemmer, samt alle medlemmer for god udvist sportsånd. – Der var ingen kommentarer til beretningen. – Beretningen godkendt.

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse: Vi endte med et lille overskud – Der er brugt en del kørepenge, men nogle af vore trænere kommer også lidt langvejs fra. – Kasseren nævnte, at banken havde ændret på garantkontoen, så den pt ikke gav så godt afkast som tidligere, det er en god ide at få set på dette sammen med banken snarest. – Ole forslog, at vi bruger nogle af klubbens penge til at købe en lille kompressor, til at pumpe hjulene på vognene med, når de har tabt luft – Det blev vedtaget, at Ole køber en lille kompressor.  Ellers var der kun ros til tallene, og regnskabet blev godkendt uden yderligere kommentarer.  NB – fremover husk at rette: ”Revisor” til ”Bilagskontrollant.

Indkomne forslag: - Formanden har ikke modtaget nogen forslag.

Vag til bestyrelse:

På valg: Næstformand:                        Camilla Rohmann – modtager ikke genvalg

              Kasserer:                             Susanne Olesen – modtager ikke genvalg

              Sekretær:                            Julie Kræmmer – modtager ikke genvalg.

Valgt ind i bestyresen:                        Alf Hemmingsen, Annette Kjelstrup, Louise Leerbæk

Valg af 2 bestyr. Suppleanter:             Ole Petersen blev genvalgt og Lucie Hostrup blev valgt.

Valg af bilagskontrollant:                    Margot Pedersen blev valgt.

Valg af bilagskontrollantsuppleant:      Dorthe Johnsen blev genvalgt.

Valg af udvalg:

Aktivitetsudvalg:                                Birthe Christoffersen, Kristina Stange, Ole Petersen og Anne Larsen blev genvalgt.

Vedligeholdelsesudvalg:                       Rene Stange og Ole Petersen blev genvalgt.

PR-Udvalg:                                          Ingen  blev valgt.Pladsen er ledig

Webmaster:                                        Jule Kræmmer blev genvalgt.

Formanden takkede bestyrelsesmedlemmer og Birthe, som nu har valgt at stoppe deres bestyrelsesarbejde og revisionsarbejde – nogle endda efter rigtigt mange år – Klubben har været glade for den store indsats, de har ydet, og vi er glade for, at vi stadig vil se de fleste af jer i klubben fremover.   – Ole takkede også for godt samarbejde med kasseren, trods deres små kampe, om hvordan man bruger  penge og til hvad.   

 

Evt.

Lucie – forslag om nogle flere sociale arrangementer – foredrag etc.  – Det er en rigtig god ide, og det kan man altid komme med til aktivitetsudvalget og sammen med dem få arrangeret noget. – Det behøver ikke være gratis, men man kan måske yde et tilskud fra klubben. – Ole fra aktivitetsudvalget fortalte, at man var i gang med noget, men det foreslåede var temmelig dyrt og ikke muligt at få arrangeret sidste år – det er glemt.

Margot – man kunne måske holde noget træningsteori - teori om hvordan man indlære bl.a. agility.

Lodtrækning: der blev trukket lod mellem de fremmødte medlemmer, og Tina Nørlund var den heldige vinder af 10 gange gratis træning.

 

30.1.2016 /AL

 

 

 

 

 

Generalforsamling 2015

Her er referat af generalforsamling afholdt den 26. januar 2015

Bestyrelsen vil gerne takke alle trænere, som mødte op og deltog i mødet.

Desværre var der sket en fejl på hjemmesiden og Facebook, så nogle trænere ikke havde hørt om generalforsamlingen, men det er ikke første gang. Det beklager vi

 

Vi vil også takke det store antal menige medlemmer, som mødte op. Det var lige før der manglede stole.

Referatet:

Generalforsamling 26-01.2015

Formanden bød velkommen til de fremmødte.

 

Derefter gik vi over til dagsordenen

Valg af dirigent: Birthe blev enstemmigt valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Valg af stemmetæller: ville ske, hvis vi fik brug for det.

Årsberetningen fremlægges:  Der er et spørgsmål til, hvorfor man ikke allerede har indkøbt de tunneller, som skal købes for nogle af de  penge, vi har modtaget i tilskud fra Unionen. - De skal først bruges til foråret og Dorthe J. er på sagen – Hun har rigtig godt kendskab til, hvad der bruges og fungerer indenfor redskaber til agility – Det er stadig nødvendigt at se på sikkerhed ,  robusthed og holdbarhed, da der er mange, der handterer vore redskaber.

Forslag om at en lille folder, som noget à la den vi havde med til Ringsted Natten, kunne udarbejdes og ligge ude i redskabsskuret. Den kunne så gives til evt. interesserede, som kommer ned og kigger/spørger ang. foreningen – Ole Petersen påtog sig opgaven om at udarbejde et forslag og sende til bestyrelsen.

Beretningen godkendt.

Det reviderede regnskab fremlægges til godkendelse:  Der har været lidt mindre indtægter fra kursister i år, da der ikke har været helt så mange tilmeldte i efteråret.  Ole spurgte, om der evt. var nogle planer om investeringer/indkøb, da der jo er en pæn beholdning i klubben.  Pt. er der ikke planer om noget – det er jo også altid godt at have lidt på kistebunden. – Regnskabet godkendes uden yderligere bemærkninger.

Indkomne forslag: – Formanden har ikke modtaget nogen forslag.

Valg til bestyrelse:

På valg:

Formand Anne Larsen                                          Genvalgt

Menigt medlem Leif Jensen                               Genvalgt

Sekretær Ole Petersen (vælges for 1.år)      Julie Kræmmer valgt

Valg af 2 bestyr. Suppleanter

Pt. Ella Sohrbeck                                                      Ole Petersen og Alf Hemmingsen valgt

Valg af bilagskontrollant:

Pt. Birthe Kristoffersen                                        Genvalgt

Valg af bilagskontrollantsuppleant:

Pt. Dorthe Johnsen                                                Genvalgt

Valg af udvalg:

Aktivitetsudvalg:

Pt. Ella Sohrbeck, Birthe Christoffersen, Kristina Stange og Ole Petersen - Anne valgt ind i stede for Ella – de tre andre genvalgt.

Vedligeholdelsesudvalg:

Pt. Rene Stange og Ole Petersen                     Begge genvalgt

PR-udvalg:

Pt. Leif Jensen og Anne Larsen                         Leif Jensen genvalgt og  Julie Kræmmer valgt

Webmaster:

Pt. Leif Jensen                                                                                       Leif genvalgt og Julie Kræmmer valgt

Evt

Ingen kommentarer

Lodtrækningen om en gratis træningssæson blev vundet at Anette Thode.

Referent: Anne Larsen/1.2.2015

Generalforsamling 2013

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

D. 29. JANUAR 2013 KL. 19.00

Referat af Generalforsamling i Ringsted Agility Forening

 d. 29.01.2013 på Eilekiersvej.

Anne bød velkommen til de fremmødte. Der var enighed om, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Valg af dirigent: Birthe Christoffersen

Valg af stemmetællere: Vælges senere, hvis behovet er der.

Bestyrelsen aflægger beretning v/Anne Larsen

Beretningen for 2012 blev godkendt.

Ole Petersen(OP) spørger, hvad der gøres for at få nye trænere til foreningen. Flere kommenterer, vi har fået et par nye trænere/føl, og vi prøver til stadighed at spørge i vor omgangskreds/netværk, samt på vore hold – men man skal selv have en vis erfaring i den disciplin, man skal undervise, før man kan være træner. Der er enighed om, at vi laver en annoncere på vor hjemmeside.

OP spørger, hvorfor efterårsarrangementet skulle afholdes på Malerklemmen v. Borup og ikke i Ringsted.  Anne oplyser, at der ikke er nogen speciel grund til valget faldt på Malerklemmen. Der er intet til hindring for, at det kan foregår i Ringsted. Det kan dog godt kræve lidt flere hjælpere, hvis der skal være socialt samvær efter gåturen, hvis det bliver konceptet for næste års afslutning på efterårssæsonen.

Der blev efterlyst flere landsdelsturneringer – Dette kræver blot nogle frivillige til at arrangere turneringen. – Alle klubber er velkomne til at deltage i landsdelsturneringen, der arrangeres af ”det gamle DGI Roskilde” – denne turnering afvikles dog noget anderledes, end den vi er vant til.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Regnskabet for 2012 godkendes.

OP kommenterer købet af yderlige et transportabelt lysanlæg. Han mener, det er for dyrt og kunne være gjort billigere med et stationært anlæg – som han havde fået mundlig tilsagn om ville være ok med økonomisk hjælp fra Ringsted Sportsunion. Han mener heller ikke, der er brug for to transportable anlæg og kun det nyere blev brugt – han havde checked timetælleren på det gamle anlæg. Mener det gamle anlæg er for besværligt at betjene – begge anlæg tunge at køre med.

Flere trænere kan bekræfte, at de har brugt begge anlæg, også det gamle mere end de to timer, som OP havde noteret – så måske tælleren ikke fungere optimalt. Vi har valgt at have transportable lysanlæg, så vi kan få lyset, hvor der er behov for det på arealerne. Vi mener, vi undgår at møde op til hærværk – vi har oplevet hærværk af lysstofrør på terrassen og lyset på stien – Det giver en masse glasskår. Vi kunne blive nødt til at aflyse undervisning, hvis vi ikke har noget lys i den mørke tid. Der vil blive set på om det gamle anlæg kan ændres, så det blive lettere at betjene.  

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogen forslag.

Valg af bestyrelse m.m:

På valg er: 
Formand: Anne LarsenGenvalgt

Menigt medlem: Leif Jensen Genvalgt 

Valg af bestyr. Suppleanter: 
Ella og blev valgt
Ole Petersen Genvalgt

Valg af Bilagskontrollant:
Birthe Christoffersen Genvalgt

Valg af Bilagskontrollantsuppleant: 
Dorthe Johnsen Genvalgt

Valg af udvalg:

Aktivitetsudvalget:

Maria Kabat, Kristina Stange, Birthe Christoffersen blev alle genvalgt og Ole Petersen vil valgt.

Vedligeholdelsesudvalget:

Rene Stange og Ole Petersen blev begge genvalgt.

PR-udvalget:

Anne Larsen, Leif Jensen blev begge genvalgt.

Webmastere:

Dorthe Johnsen og Leif Jensen blev begge genvalgt.

Evt.:

Der bliver spurgt, hvad gøres for at reklamere for klubben.

Enighed om at vi bør gøre noget mere – lave en ”plakat”, en folder og få dem lagt rundt omkring hos dyrlæger og diverse hundeforretninger.

OP mener, vi kan få lov til at sætte et skilt op ved/på klubhuset – Ole undersøger med Karl-Åge og får retningslinjerne på skrift.

OP nævnte også at Karl-Åge har efterlyst et navn til Klubhuset – Ole må lige få retningslinjerne og så kan vi evt. sætte det på hjemmesiden, for at se om der er nogle gode ideer.

Lodtrækning af en fri træningssæson blev vundet af: Ella

Referent: Anne Larsen

Referat fra generalforsamling 2014

Generalforsamlingen er indkaldt rettidigt: enstemmigt enighed

Valg af dirigent: Birthe blev enstemmigt valgt

Valg af stemmetæller: Birthe blev enstemmigt valgt

Anne fremlægger beretning : Der kommer bemærkninger til indkøbet af de nye agility redskaber da, det forlyder, at de er mere uhåndterlige end de gamle. Der er ikke nogen tilstede der, har brugt de nye redskaber så bemærkningerne må stå alene og fremadrettet må vi afvente bemærkninger når de nye redskaber for alvor kommer i brug.

Ole har igen i år bemærkninger til, at der ikke er vintertræning, hvilket forklares med, at træneren der udføre frivilligt arbejde også har brug for en pause, hvis de ikke skal køre ned på det og han mener, at klubben ikke gør nok for, at få nye trænere. Ole bliver oplyst, at klubben i flere år har kæmpet for at få flere frivillige men, at det er svært da, det netop er frivilligt arbejde. Der bemærkes i øvrigt, at der de sidste par år er tilkommet nye trænere i LP lydighed og Rally-O.

Det reviderede regnskab fremlægges til Godkendelse: Regnskabet godkendes uden yderlig bemærkning

Indkomne forslag: Der er indkommet forslag om udvidelse af redskabsrummet. Forslaget modtages positivt og det aftales, at Ole skal indhente skriftlig godkendelse fra Ringsted Idrætsanlæg som ejer området. Der er yderlig, i den forbindelse forslag om, at der ved en udvidelse sættes en port ekstra i den anden ende så det er nemmer at komme til redskaber og få dem ud og ind. Dette er der enighed om.

Valg til bestyrelse:

- På valg:

Næstformand Camilla Rohmann               Genvalgt                

Sekretær Dorthe Christensen                   Genvalgt

Kasseren Susanne Olesen                       Genvalgt

- Valg af 2 bestyr. Suppleanter :

pt. Ella, Ole Petersen               Genvalgt

- Valg af bilagskontrollant:

Pt. Birthe Christoffersen           Genvalgt

- Valg af bilagskontrollant suppleant:

Pt. Dorthe Johnsen                  Genvalgt

Valg af udvalg

- Aktivitetsudvalg:

Pt. Maria Kabat (ønsker ikke genvalg) Ella vælges ind i stedet for Maria

Kristina Strange, Birthe Christoffersen og Ole Petersen             Alle Genvalgt

- Vedligeholdelsesudvalg:

Pt. René Strange og Ole Petersen            Begge Genvalgt

- PR-udvalg:

Pt. Leif Jensen og Anne Larsen                Begge Genvalgt

- Webmaster:

Pt. Leif Jensen og Dorthe Johnsen            Leif er valgt til alene at varetage denne

Funktion

Evt.  Ingen havde noget at bemærke under dette punkt.

Lodtrækningen om en gratis træningssæson blev vundet at Ella
Referent: Dorthe Christensen

Referat af generalforsamling 2012

 

 

Referat af Generalforsamling i Ringsted Agility Forening

Den. 25.1.2012 på Eilekiersvej.

Anne bød velkommen til de fremmødte. Der var enighed om, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

Valg af dirigent: Birthe Christoffersen

Valg af stemmetællere: Vælges senere, hvis behovet er der.

Bestyrelsen aflægger beretning v/Anne Larsen

Beretningen for 2011 blev godkendt.

Ole Petersen(OP) spørger til mulighed for at kunne opdatere medlemmer via nyhedsbrev på mail. Leif Jensen(LJ) svarer at det har været forsøgt at få medlemmerne til at tilmelde via mail til at få opdatering fra hjemmesiden, ved at lægge sedler i redskabsrummet. Der var ingen interesse.

Anette Thode(AT) foreslår at udlevere informationen ved indbetaling af kontingent til Susanne Olesen. Bestyrelsen tager dette til op ved næste bestyrelsesmøde.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

Regnskabet for 2011 godkendes.

Susanne Olesen oplyser at det forhøjede kontingent skyldes at der er vintertræning i år, men at beløbet udlignes ved leje af hal.

OP undrer sig over posten Kursustilskud RIU er noget lavere end sidste år. SO svarer at 3 trænere sidste år var på et dyrt ugekursus.

OP spørger til forskellen mellem de to udgiftsposter Ombygning/vedligeholdelse og Vedligeholdelse/nye forhindringer. SO forklarer at Ombygning/vedligeholdelse vedr. bygningen og Vedligeholdelse/nye forhindringer er forhindringer.

OP synes der er stor forskel på Kørselstilskuddet. SO svarer at en dyr træner er stoppet, og at andre ikke gør krav på kørepenge.

Indkomne forslag

Ændringsforslag:

Forslag 1:

§9 For medlemmer under 18 år kan forældre, værge eller anden myndig person over 18 år stemme for medlemmet.

Forslaget blev trukket tilbage.

Forslag 2:

Nyvalgte medlemmer til bestyrelsen indtræder først i bestyrelsen efter 14 dage efter generalforsamlingen.

Forslaget blev trukket tilbage.

Forslag 3:

Benævnelsen Revisor ændres til Bilagskontrollant, som ikke længere bærer ansvaret for regnskabet.

Forslaget vedtages enstemmigt.

Forslag 4:

§7 Passive medlemmer har stemmeret og er valgbare.

Forslaget nedstemt ved håndsoprækning med 10 imod og 2 for. 1 stemte ikke.

Forslag 1. Blev fremlagt efter opfordring fra Ringsted idrætsunion, men på generalforsamlingen i R.A.F mente man det var latterligt. Derfor blev forslaget trukket tilbage.

Foreningen kan godt have en aldersgrænse på medlemmer der har stemmeret. Men foreningen skal i givet fald sikre, at medlemmer der ikke har stemmeret (fx medlemmer under 15 år) har mulighed for at få demokratisk indflydelse på foreningen. Det kan fx ske ved at give dem taleret på generalforsamlingen, og lade en forældre få deres stemmeret. Den model ses i mange klubber .???????

  Valg af bestyrelse m.m.:

  På valg er:    
 
Næstformand:   Camilla Rohmann  Genvalgt
 
  Kasserer:  Susanne Olesen 
Genvalgt
   Sekretær: Dorthe Christensen  Genvalgt

   Valg af bestyr. Suppleanter.:
 
Camilla Holst  Genvalgt 
  Ole Petersen  Genvalgt

Valg af Bilagskontrollant:    
Birthe Christoffersen  Genvalgt

Valg af Bilagskontrollantsuppleant: 
Dorthe Johnsen   Genvalgt

Valg af udvalg:

Aktivitetsudvalget:

Maria Kabat, Kristina Stange, Louise Clausen og Birthe Christoffersen blev alle genvalgt

Vedligeholdelsesudvalget:

Rene Stange og Ole Petersen blev begge genvalgt.

PR-udvalget:

Anne Larsen, Leif Jensen blev begge genvalgt.

Webmastere:

Dorthe Johnsen og Leif Jensen blev begge genvalgt.

Evt.:

SO fortæller at klubbens trænere har fået nyt tøj i form af hættetrøjer og T-shirts, som kan købes. Hættetrøjerne koster 215,- og T-shirts 60,-.

OP stiller forslag om muligheden for at flytte væggen i redskabsrummet længere tilbage.

Bestyrelsen tager dette op ved næste bestyrelsesmøde.

Lodtrækning af en fri træningssæson blev vundet af : Bente Rasmussen.

Lodtrækning af rygsæk blev vundet af: Edna Christensen

Referent: Camilla Rohmann

Generalforsamling 2011

Generalforsamlingen er afholdt og referatet står lidt længere nede på siden her.

Vi vil gøre opmærksom på, at der afholdes Generalforsamling

 

 

 

 

Mandag d. 24. januar 2011 kl. 19.00 (Eilekiersvej 17-19 Benløse, Ringsted).

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter.

Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden Anne Larsen,

Klempegårdsvej 26, 4140 Borup mail: wadeur@knoechel.dk senest den. 18.1. 2011.

På valg er: Formand: Anne Larsen – modtager genvalg

                 Bestyrelsesmedlem: Leif Jensen - modtager genvalg (måske)

Valg af 2 suppleanter                               

Valg af revisor                                 

Valg af revisorsuppleant.

I forbindelse med Generalforsamlingen vil der blive trukket lod, blandt de fremmødte, om 1 kontigentfri sæson (10 gange træning), værdi 400,00.

 

 

 

 

 

 

 

 

Referat af Generalforsamling d. 24.1.2011  

Anne bød velkommen til de fremmødte.  Derefter gik vi til dagsorden som følger:

 

Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslog Birthe Christoffersen, som tog i mod valget og konstaterede,

                             at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt.

 

Valg af stemmetællere: Vælges, hvis nødvendigt.

 

Bestyrelsen aflægger beretning for 2010 v/Anne Larsen

Kommentarer til beretningen: Der efterlyses, stadig en træner for ”videregående” lydighed. Vi har arbejdet på denne sag gennem flere sæsoner, men desværre uden held – det er ikke nemt, at finde trænere. . – Vi har ikke opgivet og arbejder videre med sagen.

Beretningen for 2010 blev vedtaget.

 

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

Knap så godt som 2009 uden at være dårligt – men vi mangler også indtægter fra 2 hold for ”videregående” lydighed og begynderholdet mindre antal kursister, da kun to trænere på dette hold nu, og derfor ikke kan bære lige så mange kursister. – Vi har brug for flere trænere – måske kunne man reklamere med vore trænergoder og derved opnå flere trænere – måske få nogle trænerføl. – Bestyrelsen tager forslaget til efterretning.

Derefter blev regnskabet godkendt.

 

Indkomne forslag

Ingen forslag modtaget.

 

Valg af bestyrelse m.m.:

På valg er:                    Formand:           Anne Larsen                         Genvalgt

                                      Bestyr.medlem: Leif Jensen                           Genvalgt   

 

Valg af bestyr.suppleanter:

Camilla Holst                      Genvalgt

Ole Petersen                        Genvalgt

 

Valg af revisor:

Birthe Christoffersen          Genvalgt

Valg af revisorsupplieant:

Dorthe Johnsen

Genvalgt

Valg af udvalg:

Aktivitetsudvalget: Maria Kabat, Kristina Larsen, Birthe Christoffersen, Louise Clausen blev allegenvalgt

 

Vedligeholdelsesudvalget: Ole Petersen genvalgt Camilla Holst og Bo Holst ønskede ikke genvalg i stedet blev Rene Stange valgt

PR-udvalget: Leif Jensen og Anne Larsen blev genvalgt – Camilla Holst ønskede ikke genvalg.

 

Webmaster: Leif Jensen og Dorthe Johnsen genvalgt.

Evt.:

Ole Petersen orienterede om at beachball – banen kunne jævnes, og der sås græs. Petanquebanerne fjernes – Vi kunne evt. bruge noget at terrassen til en form for klubhus, da Unionen ikke var interesserede i deciderede klublokaler – Vi kunne ikke få det ene baderum til evt. klublokale, da det var givet til spinning og indrettes til det formål. – Birketræerne kunne beskæres når vejr tillader det. – Ligeledes træerne langs vejen.

De to stolper fra Beachballbanen kunne evt. bruges til at sættes ved indgang til banerne med en kæde imellem og derved tage noget at den lette vej til at køre ind/rundt på banerne.

Mette – ville gerne sponsere udjævning af beachballbanen og såning af græs – Men foreslog så at vi også ofrede engang tromling af hele græsarealet.

 

Det blev besluttet at bestyrelsen holder et møde, hvor der skrives til Unionen, hvad vi har tænkt os at gøre og få Unionens endelige OK for disse ændringer inden vi går i gang.

 

Derefter kan vedligeholdelsesudvalget i samråd med Mette indkalde til arbejdsdag, hvor der er brug for ekstra hjælp til projektet.

 

Anne orienterede om samlægningen af DGI Vestsjælland og Roskilde.

 

Aktivitetsmøde for Agility i Vestsjælland finder sted i Høng d. 22. februar med foredrag inden selve aktivitetsudvalgsmødet.

 

LM finder sted d. 13+14 august på Hvalsøs baner – Der vil være AG /Spring og Rally-O.

 

Lodtrækning af en fri træningssæson blev vundet af: Pia Jensen   

Referent: Anne Larsen 

Referat af Generalforsamling 2009

Referat af generalforsamlingen d. 5. februar 2009-02-09

Anne bød velkommen til de fremmødte. Der var enighed om at generalforsamlingen var rettidig

Indkaldt. Derefter gik vi til dagsordenen som følger.

Valg af dirigent:                Birthe Christoffersen

Valg af stemmetællere:    Poul Götke og Charlotte Bøgevad

Bestyrelsen aflægger beretning V/Formand Anne Larsen

Beretningen for 2008 blev godkendt

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse

I den forbindelse spørges der om, hvorfor klubben har så mange penge? Bestyrelsen fortæller, at da området står overfor ændringer, ved vi endnu ikke om klubben selv skal betale for lys på banerne eller om det etableres i forbindelsen med ændringerne. Klubben søgte om tilladelse til selv at etablerer lys på banerne i august 2007 og venter som nævnt ovenfor på kommunens beslutning for området.

Derudover har Bestyrelsesmedlem Leif Jensen og instruktør Dorthe Johnsen, været flittige til at søge sponsorpenge til diverse redskaber og førstehjælpskursus. Derved har klubben sparet en del.

Én bemærkede, at klubbens bestyrelse og trænerstab er meget mådeholdende, idet udgifter til mødeaktiviteter er meget små.

Der blev forespurgt om klubben evt. kunne bruge flere penge på kurser? Klubben bruger gerne flere penge på kurser, problemet er at kurserne som regel ligger i Jylland og på Fyn og afholdes over en weekend, hvilket ikke altid er så attraktivt for klubbens instruktører da de fleste er småbørnsfamilier.

Der vil blive undersøgt om muligheden for at kurser kan afholdes lokalt.

Der blev ytrede ønske om, at det regnskab der deles ud til generalforsamlingen er kopier af det underskrevne regnskab, samt en opstilling for sidste års regnskab til sammenligning.

Regnskabet blev herefter godkendt

Indkomne forslag

Forslag om passivt medlemskab, samt information til passive medlemmer om aktiviteter i klubben.

Der er i klubbens vedtægter indføjet ang. Passivt medlemskab og det aftales, at klubbens vedtægter fremover uddeles til generalforsamlingen. Det bemærkes, at vedtægterne derudover er at finde på klubbens hjemmeside

Ang. Aktiviteter i klubben skal alle have mulighed for information, således skal medlemmer der ikke har adgang til internet/hjemmesiden informeres pr. tlf. eller pr. brev

Valg til bestyrelse m.m.:

På valg er:     Bestyrelsesmedlem:           Leif Jensen    - Genvalgt

                      Formand:                            Anna Larsen  - Genvalgt

- Valg af 2 bestyr. Suppleanter: Camilla Holst og Gitte Hinnum er begge Genvalgt

- Valg af revisor: Birthe Christoffersen er genvalgt

- Valg af revisor suppleant: Poul Götke er genvalgt

Valg til udvalg:

- Aktivitetsudvalget: Maria Kabat - Kristina Larsen – Birthe Christoffersen - Louise – Eva Götke

- Vedligeholdelsesudvalget: Leif Jensen – Camilla Holst – Bo Holst (Charlotte Bøgevad giver tilsagn om, at hun gerne vil kontaktes i forbindelse med arbejde der skal udføres i klubben)

- PR-udvalg: Camilla Holst – Anne Larsen (Leif vil gerne være behjælpelig indimellem)

- Webmaster: Alf Hemmingsen

Eventuelt:

Da klubben har en del medlemmer, der deltager i internationale stævner, burde det nævnes i lokalbladet. Bestyrelsen tager dette til efterretning og der vil blive udarbejdet en procedure for indgivelse af artikler i forbindelse med klubaktiviteter.

Klubben skal gøre mere ud af at informerer og opfordre til deltagelse i turneringer/stævner, samt tilbyde hjælp med tilmelding. Dette tages til efterretning.

Charlotte Bøgevad tilbød at oplære andre i klubben til at beregne stævneresultater. Eva Götke tilkendegav med det samme, at hun var interesseret.

Der spørges til udbygning af lydighedsdelen i klubben. Anne informerer om udvidelsen af lydighed, der tilbydes i klubben, idet vi nu vil kunne tilbyde et lydighedskonkurrence hold.

Derudover opfordrede Anne til, at medlemmer der har interesse i at blive instruktør i klubben, er velkomne og vil derefter kunne starte som føl hos en af klubben etablerede instruktører

Derudover informerede Anne lidt om aktiviteter ved landsstævnet.

Lodtrækning: 1 gratis træningssæson blev vundet af Gitte Hinnum

Den konstituerede bestyrelse er som følger:

Formand: Anne Larsen (på valg 2011)

Næstformand: Alf Hemmingsen (på valg 2010)

Kasserer: Susanne Olesen (på valg 2010)

Sekretær: Dorthe Christensen (på valg 2010)

Best. Medlem: Leif Jensen (på valg 2011)

Referent: Dorthe Christensen

 

Vi vil gøre  dig opmærksom på, at der afholdes Generalforsmaling

Mandag d. 28. januar 2008 kl. 19.30 (Eilekiersvej 17-19 Benløse, Ringsted).

Dagsorden ifølge foreningens vedtægter. Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden Anne Larsen,

Klempegårdsvej 26, 4140  Borup mail: wadeur@knoechel.dk senest den. 21.1. 2008. 


På valg er:
Kasserer, Susanne Olesen – modtager genvalg

Næstformand, Gitte Hinnum

Sekretær, Dorthe Christensen – modtager genvalg

Valg af 2 supppleanter

Valg af revisor

Valg af revisorsuppleant.

I forbindelse med Generalforsamlingen vil der blive trukket lod, blandt de fremmødte, om 1 kontingentfri sæson (10 gange træning), værdi 350,00

Referat af generalforsamling 5-2-2007

Anne bød velkommen til de fremmødte. Derefter gik vi til dagsordenen for generalforsamlingen som følger: 

-                  Valg af dirigent – Nico Pietens blev valgt

-           Bestyrelsen aflægger beretning v. Anne Larsen – Beretningen for året 2006 blev godkendt uden yderligere kommentarer.

-   %A

Afholdes på Sneslev Skole 
5. februar  2007  kl. 19.

Forberedelser til Generalforsamlingen:
Bestyrelsen var 18/12 samlet med henblik på forslag til ændringer af vedtægterne i DAF Sneslev.

Bestyrelsen blev enige om følgende forslag til ændringer;

§4 Medlemmer

- Muskelhunde

Fra 6 mdr. skal hunden have mundkurv på og altid føres i snor.

Det vil i øvrigt for alle hunderacer være gældende, at trænere/bestyrelsen

I samråd kan tage beslutning om restriktioner i tilfælde, hvor hunden skaber utryghed for øvrige kursister.

-

Kosmetiske indgreb

Ørekuperet hunde accepteres ikke på pladsen.

Halekuperet hunde accepteres ikke på pladsen, medmindre den er kuperet af veterinære årsager.

Undtaget for forbudet er følgende racer:

Ruhåret hønsehund - Korthåret hønsehund - Beton - Vizsla - weimaraner

§8 Ungdomsmedlemmer

- Forslag om at slette denne paragraf.

§9 Generalforsamling

- Stemmeberettiget og valgbare er alle medlemmer over 18 år, med gyldigt kontingent.

§11Kontingent

- ½ års kontingent giver stemmeret til efterfølgende generalforsamling

- Er kontingentet ikke betalt ved 2. Træningsaften, kan der ikke deltages i træningen.

Træningen kan genoptages når restancen er betalt.

Valg til bestyrelse m.m. :

Bestyrelsen

Formand: Anne Larsen - genvalg

Bestyrelsesmedl.: Leif Jensen - genvalg

Referat af  generalforsamling 23-1-06

Anne bød velkommen og gav derefter Annett ordet. Annett takkede kasserer Dorthe D for hendes lange og  store virke i klubben. Dorthe fik overrakt en kurv med diverse som tak og ønske om held og lykke i fremtiden.

Derefter gik vi til dagsordenen for generalforsamlinge som følger:

Valg af dirigent – Birthe Christoffersen blev valgt.

Bestyrelsen aflægger beretning v. Anne Larsen : Beretningen for året 2005 blev godkendt uden yderligere kommentarer.

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse :  Godkendt.

Susanne Vandborg nævnte, at man i visse tilfælde kunne søge om tilskud til eksterne  kursusholdere/instruktører.

Indkomne forslag : Ingen

Valg til bestyrelse m.m .:

På valg er:
Kasserer
: Dorthe Dittmer – ønsker ikke genvalg – Susanne Olesen valgt.
Næstformand: Annett Larsen – genvalg – Trak sig

Sekretær: Bodil Hald – ønsker  ikke genvalg

 

Dorthe Christensen og Gitte Hinnum blev valgt til bestyrelsen 
                 

Valg af 2 suppleanter p.t Birthe Christoffersen og Dorthe Johnsen:

Dorthe Johnsen genvalgt og Birgit Larsen valgt.            

Valg af Revisor – p.t. Birthe Christoffersen – genvalgt.

Valg af Revisorsuppleant – Susanne Vandborg  valgt.

Valg til udvalg:
Aktivitetsudvalget: Birthe Christoffersen, Gitte Hinnum – Dorthe Christensen


Vedligeholdelsesudvalget: Leif Jensen, Dorthe Johnsen og Stine Jørgensen

PR-udvalget: Dorthe Johnsen fortsætter som Webmaster. – Anne Larsen valgt som   ansvarlig for PR-udvalget.

Eventuel t:

Lydighedsholdet:  Der har været lidt tilbagenholdenhed ang tilmelding til vort lydighedshold – da flere havde fået forståelsen af, at det udelukkende er træning med klikker – og dette ville alle kursister ikke bruge. Kristina pointerede igen, at man ikke skalbruge klikker, hvis man ikke ønsker det – så får man bare instrueret øvelserne uden klikker.

Vedtægter: Bestyrelse bedes gennemgå vore vedtægter og undersøge om noget evt. skulle ændres – bl.a. ang stemmeret – kontingent. – Susanne Vandborg tilbød sin assistance.

Forslag om kontingentfri træning, når man holder op som bestyrelsesmedlem/træner i  klubben – Efter lidt debat frem og tilbage – hvor mange sæsoner skal man have fri træning? – hvor meget/hvor længe  kan klubben bære dette økonomisk? - blev det pålagt bestyrelsen at diskutere emnet og melde tilbage.

Landstævnet i Haderslev 2006 – Annett fortalte om oplevelserne ved DGI-landsstævne – Annett har deltaget adskillige gange og vil også deltage i år – sammen med Bente og Pia.

Lodtrækning : 1 kontingentfri sæson blev vundet af Birgit Larsen.

Straks efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig som følger:

Formand: Anne Larsen (på valg 2007)

Næstformand: Gitte Hinnum (på valg 2008)

Kasserer: Susanne Olesen (på valg 2008)

Sekretær: Dorthe Christensen (på valg 2008)

Best. Medlem: Leif Jensen (på valg 2007)  

Referent: Anne Larsen – 06.02.06