Vedtægter for Ringsted Agility Forening

Vedtægter for Ringsted Agility Forening.

 

 

§ 1. Navn og hjemsted:

       Ringsted Agility Forening, med hjemsted i Ringsted kommune, region Vestsjælland.

 

§ 2. Organisation:

-          Generalforsamling

-          Bestyrelse

-          Medlemmer

 

§ 3. Formål:

       Foreningens formål er:

-          at fremme agilitysporten.

-          at uddanne foreningen medlemmer til, at være gode hundeejere.

-          at styrke hundeejerens samvær med hundene.

-          at sikre at hundenes vilkår tilgodeses og at virke i et humørfyldt miljø

       

      Med:

     

-          Aktiveringen

-          den nødvendige lydighed til agility

-          ihærdig træning, samt kulturelt virke og samvær

-          som midler, fremmes foreningens formål, hvor der ikke skeles til hundenes eller

-          medlemmernes herkomst, race, alder eller størrelse.

 

§ 4. Medlemmer:

      Som medlem kan optages enhver, som vil virke for foreningens formålsparagraf og ikke,

  •     ved dom eller misbilligelse, er udelukket fra andre foreninger eller   organisationer pga.:
  •     voldelig adfærd over for dyr eller usportslig optræden.
  •     modarbejder foreningens interesse.
  •     har overtrådt loven til værn af dyr.

      

Medlemmer har ret til at påse, at smertevoldende træningsmidler ikke forekommer.      

Brug af pighalsbånd og elektriske halsbånd er forbudt

            Muskelhunde:

            Fra 6. mdr. skal muskelhunde have mundkurv på og altid føres i snor.

            Det vil i øvrigt for alle hunderacer være gældende, at trænere/bestyrelsen

            i samråd kan tage beslutning om restriktioner i tilfælde,

            hvor hunden skaber utryghed for: 

            øvrige kursister.      

            Kosmetiske indgreb:

            Ørekuperede hunde accepteres ikke på pladsen.

            Halekuperede hunde accepteres ikke på pladsen, medmindre de er

            kuperet af veterinære årsager.

            Undtaget fra forbuddet er følgende racer:

            Ruhåret hønsehund - Korthåret hønsehund - Beton - Vizsla - Weimaraner

 

  

§ 5. Myndigheder:

-          Bestyrelsen består af formanden, samt 4 medlemmer, 1 bilagskontrollant og en      

-          bilagskontrollantsuppleant,

-          som konstituerer sig med:

-          Næstformand

-          Kasserer

-          Sekretær

-          Bestyrelsesmedlem

               

        Bestyrelsen vælges for en 2-årig periode, idet tre medlemmer vælges ulige år og to

        medlemmer vælges i lige år. Det skal så vidt muligt tilstræbes at kasserer og

        formand ikke er på valg samme år. Suppleant og revisor vælges hvert år.

                

        Bestyrelsesmøder afholdes efter behov, dog mindst 4 gange årligt. Endvidere kan 3

        bestyrelsesmedlemmer ved skriftligt henvendelse til formanden,

        kræve bestyrelsesmøde afholdt inden 14 dage efter henvendelsen. 

 

        Ethvert bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når alle er indkaldt og mindst 3 med-

        lemmer er tilstede. Der føres protokol over bestyrelsesforhandlingerne.

        Bestyrelsen træffer sin afgørelse ved stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør

        formandens stemme udslaget.

 

                

        Bestyrelsen kan ansætte og tilknytte lønnet og ulønnet hjælp og nedsætte

        et udvalg til varetagelse af nærmere specificerede opgaver.

        Udvalget er ansvarligt over for bestyrelsen.

        Tillidsposter er honorarfrie. Dog kan udgifter i forbindelse med varetagelse af

        foreningsarbejdet dækkes efter bestyrelsens bestemmelser, såfremt der er økonomisk

        mulighed herfor. Medlemmer, der virker som trænere og instruktør i foreningen

        skal i vides muligt omfang holdes økonomisk skadesløse mht. udgifter,

        der har med deres virke i foreningens gøre.

              

        Bestyrelsen fastsætter kontingenter, træningsgebyr m.m.

 

        

§ 6. Regler for valg af formand:

        Formanden har til opgave indenfor foreningen at fremme foreningens formål.

        Formandens område fastsættes af bestyrelsen. Formanden må i videst muligt omfang

        søge kontakt og samarbejde med foreninger, udvalg, grupper og personer, der indenfor

        foreningens område viser interesse eller arbejder for tanker, der er beslægtet med

        foreningens interesser.

 

§ 7. Medlemmernes rettigheder og pligter:

        Medlemmer er på lokal plan forpligtet til at virke for foreningens formålsparagraf

       ved at:

       udbrede kendskabet til agility og den almene aktivering af hundene.

       Medlemmerne er forpligtet til at arbejde efter foreningens love og bestemmelser.

       Medlemmer, der udfører en aktiv indsats for foreningen tarv,

       skal i videst muligt omfang holdes økonomisk skadesløse med hensyn til udgifter,

       der har med deres virke i foreningen at gøre.

 

§ 7a. Passive medlemmer:

          Passive medlemmer betaler reduceret kontingent.

          Som passivt medlem betragtes medlemmer, der ikke ønsker at deltage i træningen,

          men på lige fod med øvrige medlemmer, kunne deltage i foreningens

          arrangementer, officielle som uofficielle.              

          Passive medlemmer har ikke stemmeret og er ikke valgbare.

          

§ 8. Paragraffen er nedlagt:

          Indholdet i § 8 blev nedlagt på generalforsamlingen i 2007

        

§ 9. Generalforsamling:

               

         Stemmeberettiget og valgbare er alle medlemmer over 18 år, med gyldigt

         medlemskab.

         Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.

         Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

 

-          Valg af dirigent

-          Bestyrelsen aflægger beretning.

-          Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.

-          Indkommende forslag.

-          Valg til bestyrelsen m.m.:

-          Formand

-          Bestyrelsesmedlemmer

-          Suppleanter

-          Bilagskontrollant.

-          Bilagskontrollantsuppleant

-          Eventuelt.

              

         Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed.

         Dog skal vedtægtsændringer vedtages med mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

         Forslag, der ønskes behandlet, skal indsendes til formanden, senest 3 uger før     

         generalforsamlingen afholdes.   

         Den årlige generalforsamling afholdes med mindst 14 dages varsel og afholdes

         indenfor første kvartal.

         Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det ønskeligt eller

         påkrævet, eller når 1/3 af medlemmerne forlanger det, ved skriftligt henvendelse til

         bestyrelsen med nærmere angivet dagsorden.

         Indkaldelse skal ske senest 1 måned efter, begæringens modtagelse. 

 

§ 10. Regnskab, budget og økonomi:

         Foreningen regnskabsår er kalenderåret.

         Bestyrelsen udarbejder hvert år, før den årlige generalforsamling, driftsregnskab  

         og status. Regnskab og status revideres af foreningens bilagskontrollant

 

§ 11. Kontingent:

         - 1/2 års kontingent giver stemmeret til efterfølgende generalforsamling.

         - Er kontinentet ikke betalt ved 2. træningsaften, kan der ikke deltages i træningen.

         - Træningen kan genoptages når restancen er betalt.

 

§ 12. Konkurrenceregler:

         Ved afholdelse af konkurrencer anvendes de regler, som passer til det regi, som

          konkurrencen afholdes i. I øvrige konkurrencer efter bestyrelsens bestemmelser.

   

§ 13. Tegningsret:

          Bestyrelsen giver kassereren ret til at bestyre foreningens økonomiske midler.

          Det er både formanden, samt kassereren der tegner foreningen.

          Det påhviler bestyrelsen at påse, at foreningen ledes i overensstemmelse med sit

          formål.

          Foreningen forpligtes af formanden samt bestyrelsen. Bestyrelsen træffer sine

          afgørelser ved stemme flerhed. I tilfælde af stemmelighed, gør formandens stemme

          udslaget.

          Dette er dog ikke gældende såfremt formand og kasserer er relaterede

          i form af at være samboende eller i familie med hinanden.

 

§ 14. Ledig:

 

§ 15. Opløsning:

          Beslutning om opløsning af foreningen træffes på to på hinanden følgende

          generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum. På første generalforsamling

          kræves ¾ af de fremmødte stemmer. På den anden generalforsamling besluttes

          Opløsningen med almindeligt flertal. På den sidste generalforsamling træffes

          Beslutning om anvendelses af foreningens eventuelle formue.

   

          Foreningen er stiftet på generalforsamling 22-11-1993.

         

          Vedtægterne er ændret på

          generalforsamling 25.02.1994, samt på generalforsamling 30.03.1999, samt på

          generalforsamling 14.03.2000, samt på generalforsamling 26.02.2007. Samt på

          generalforsamlingen 16.02.2010. Samt på generalforsamlingen 30.01.17.